odloučené prac. Jubilejní park
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Václavské nám. 8, Znojmo     Tel. 739 389 031

Charakteristika, specializace

Základní škola je tvořena ze ZŠ Václavské náměstí 8 Znojmo, a odloučeného pracoviště Jubilejní park 23. Součástí je i školní jídelna na ulici Přemyslovců.

Základní škola jako celek je školou úplnou s 1. až 9. postupujícími ročníky. Od roku 1993 se pedagogičtí pracovníci rozhodli, že se zaměří na děti nejen standartní, ale i na děti se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie...), žáci s autismem, ADHD a LMD, se sníženým počtem žáků ve třídě (12-15).

Charakteristika 1.třídy specializované - logopedické

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět: ČJ a Lliteratura

Výuka probíhá na:

  • I. stupni v 10 standartních třídách
  • II. stupni ve 4 standartních třídách
  • I. stupni ve 4 specializovaných třídách
  • II. stupni v 8 specializovaných třídách

Jako jediní na okrese máme i třídy přípravné.

Žáci se specifickými vývojovými poruchami k nám dojíždí z celého regionu Znojma. Úzce spolupracujeme s PPP Znojmo, SPC Brno. Zabezpečujeme výuku i pro žáky postižené autismem.

Škola disponuje i odbornými pracovnami: 2 učebny informatiky, jazyková učebna. Ostatní odborné pracovny - výtvarné výchovy, přírodopisu, fyziky a chemie jsou většinou učebnami kmenovými. Nedílnou součástí jsou kabinety a knihovny pro žáky i učitele.

Na ulici Přemyslovců (300 m od školy) se nachází naše školní jídelna - v překrásném areálu Jihomoravského muzea. Patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným jídelnám. V současné době připravuje na 300 obědů pro žáky naší školy, pedagogické pracovníky a cizí strávníky. Školní jídelna vaří na 40 dietních jídel denně pro žáky ZŠ, MŠ ve městě Znojmě i cizí strávníky. Samozřejmostí je výběr obědů ze dvou jídel a objednávání stravy pomocí internetu.

Budova se nachází v centru historického jádra města Znojma. Založena byla již r. 1893 a patří tedy k nejstarším školám ve Znojemském regionu. Odloučené pracoviště Jubilejní park je v klidné části města obklopen parky a zelení.

Součástí školy je i venkovní hřiště s umělým povrchem na ulici Veselá. Propojené je se školními budovami terasovitou zahradou nad ulicí Na Valech.

Odloučené pracoviště Jubilejní park 23 se nachází v severovýchodní části města. Komplex několika budov se rozkládá ve zdravém prostředí mezi vzrostlými stromy - parková úprava. Má venkovní hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu, 5 odd. ŠD s kapacitou 145 dětí a výdejnu obědů.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Velmi dobře se nám daří práce s dětmi ve speciálních třídách. Vychovali jsme z jejich řad mnoho středoškoláků, dokonce i studentů vysokých škol.

Vzhledem ke složení žáků a blízkosti školy NP Podyjí, se naše škola zaměřuje k tomuto tématu. Při tovrbě ŠVP v rámci RVP se rozhodli pedagogičtí pracovníci navázat pracovní kontakty s NP Podyjí a JMM ve Znojmě, což se odrazí v obsahu ŠVP pod heslem "PŘÍRODOU KE VZDĚLÁNÍ".

Na škole pracuje celá řada rozšířených aktivit a kroužků. K nejúspěšnějším patří Společenský kroužek, který reprezentuje školu v rámci okresu Znojmo. Na škole pracují úspěšně dvě organizace SR školy a Rada školy.

Spolupráce s rodičovskou veřejností

Spolupráce s rodiči je velmi úzká. Rodiče mohou navštívit školu i výuku svých dětí. Úzce spolupracujeme i s PPP Znojmo, Péčí o dítě. Nápady a připomínky ze strany rodičovské veřejnosti jsou pro nás inspirující.

Co je pro nás prioritou

Prioritou je kvalitně vzdělávat a výchovávat naše žáky.

Vytvoření ŠVP tak, aby vyhovoval žákům standartním i žákům integrovaným. Vytvořit podmínky a důstojné zdravé prostředí, aby se žáci chtěli učit a propojili své vědění s praktickým životem, které je povede k celoživotnímu vzdělávání.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman