odloučené prac. Jubilejní park
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Václavské nám. 8, Znojmo     Tel. 739 389 031

Přípravná třída

Ve školním roce 2 000 - 01 jsme poprvé otevřeli ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou ve Znojmě a školským referátem OÚ přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou a  pro děti jimž bude 6 let po 1. 9. Počet dětí ve třídě je 8 - 15. Loni i letos máme plný stav. S dětmi pracuje učitelka a asistentka, což umožňuje individuální práci s dětmi.

Po ukončení mohou jít děti k zápisu do školy, kterou si rodiče sami zvolí. Podrobnější informace získáte na telefon. číslech 515 22 47 58, 739 389 031.

Cílem je děti systematicky připravovat k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu. Adaptovat na školní prostředí, předcházet tak případným neúspěšným začátkům v 1. ročníku základní školy.

Děti se učí tím, že něco tvoří, prioritou je hra. Dbá se na individuální zvláštnosti dětí, přihlíží se k jejich věku a schopnostem. Základem je organizovaná činnost, různé druhy her, rozhovor, učení,  vycházky, pracovní, pohybové a výtvarné činnosti. Těžiště práce spočívá v rozumové výchově - zahrnuje v sobě jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, ve výcviku zručnosti v praktických dovednostech a samozřejmě v ostatních výchovách ( HV, TV, VV ).

Obsah práce přípravného ročníku je rozpracován do jednotlivých okruhů, které se vzájemně prolínají v průběhu celého týdne. U dětí se rozvíjí kulturně sociální a hygienické návyky, rozumový rozvoj, hudební, výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Jedním z prvořadých úkolů je seznamování dětí s komunikací, sociálními vztahy, učí se plnit úkol zadaný učitelkou, samostatně se oblékat, stolovat, užívat příbor, udržovat pořádek ve svých věcech, projevovat kladné postoje k přírodě a okolí.

Rozumová výchova

V oblasti jazykové a řečové si klade za úkol rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjení komunikativních dovedností, plynulého vyjadřování, paměti a myšlení za využití říkadel, básniček, jednoduchých pohádek. Děti se seznamují s knihami, tvoří věty k obrázkům. Učí se dialogu mezi učitelem a žákem. V rámci jazykové výchovy probíhá individuální logopedická péče.

V oblasti matematické se děti seznamují s číselnou řadou 1- 6. Rozvíjí se logické myšlení, prostorová představivost a orientace.

V oblasti rozumového poznání se děti seznamují se základními poznatky o životě ve společnosti, přírodě a blízkém okolí.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman