odloučené prac. Jubilejní park
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Václavské nám. 8, Znojmo     Tel. 739 389 031

Historie školy

Na dnešním Václavském náměstí (dříve nazývaném Otakarovo) byl postaven na poč. 15. st. gotický kostel sv. Petra a Pavla. R. 1782 za vlády císaře Josefa II. byl kostel zrušen, později přeměněn na solnici a r. 1830 byl zbořen. Na tomto místě bylo postaveno divadlo.

R. 1888 bylo Znojmo rozděleno na tři okrsky a z toho důvodu bylo zapotřebí vybudovat školu pro I. okrsek. V r. 1893 byla na místě starého divadla a tří budov, které hraničily s divadlem, vybudována dívčí národní škola I. okrsku. Místo původně zamýšleného vchodu přes zahradu dnešní obchodní akademie byl vybudován vchod přímo z Otakarova náměstí.

Zpočátku byla škola trojtřídní. Od roku k roku počet žáků stoupal. Ve šk. r. 1909/1910 měla celá škola již osm tříd. Pro velký počet žáků se škola rozdělila na dvě samostatné školy-I. a II. dívčí škola. II. dívčí škola se přestěhovala do budovy na Jezuitské náměstí. Celé toto období je spojeno s existencí německé školy.

První zmínka o české škole je z r. 1910. Tehdy se podařilo Matici znojemské otevřít českou měšťanskou školu, jež byla umístněna v budově tehdejší obecné školy( dnešní střední zdravotnická škola).

Obecnou školu pak umístila německá radnice ve školní budově zadního traktu školy Otakarovy. Další zpráva pochází až z období po vzniku samostatné ČSR. Zahájení šk. r. 1919/1920:"Pro potřeby českých měšťanských škol byla přidělena dvoupatrová budova školy na Otakarově nám. jak ji reklamoval pro české dívky školní referent v pol. února 1919. "Protože v této době město nebylo rozděleno na obvody, byly v této společné budově dvě dívčí měšťanské školy - ředitelem se stal KAREL FARSKÝ. V následujícím šk. r. byla škola zařízena nábytkem v hodnotě 65 000 Kč, dodavatelem byla známá znojemská firma A. Siegela.

Každoročně při příležitosti Dětského dne byly pořádány členy učitelského sboru a žákyněmi sbírky ve prospěch sirotčího spolku a Červeného kříže.

Pravidelně na konci každého školního roku probíhaly besídky a výstavky žákovských prací. Jezdilo se na výlety, nejčastější trasy byly:Podyjí, Nový Hrádek, Moravský kras, Brno, Lednice a Praha. První školní pozemek byl škole přidělen v r. 1924 nedaleko sokolovny. Městská rada však neposkytla žádné finance na zřízení a udržování školní zahrady. Vše mělo být hrazeno z budoucího výtěžku ze školní zahrady. Každoročně byl ve škole oslavován vznik ČSR - nejčastěji slavnostní akademií, později lampionovými průvody. 7. března bývala slavnostní shromáždění u příležitosti narozenin T. G. Masaryka. V r. 1926 byla zřízena na Hradišti veřejná státní měšťanská škola s českým vyučovacím jazykem. Škola byla otevřena v místnostech do té doby užívaných I. dívčí měšťanskou školou na Otakarově nám. , v níž byl od r. 1926 i státní učitelský ústav.

Zestátněním I. dívčí měšťanské školy byly žákyně zbaveny povinnosti hradit příspěvek na udržování školy.

Ve šk. r. 1928/1929 byly prostory 2. patra školy po učitelském ústavu postoupeny veřejné měšťanské škole. V tomto roce byla uspořádána oslava 10. výročí vzniku ČSR v sále kina Vesmír. Po mnichovském diktátu v r. 1938 přestěhoval ředitel K. Farský veškeré zařízení školy do Hlubokých Mašůvek, kde byla zřízena česká měšťanská škola. Po protestu německých úřadů muselo být školní zařízení vráceno do Znojma. Dlouholetý ředitel školy K. Farský se stal ředitelem měšťanské školy v Praze.

Za války byly mnohé školní budovy zabrány pro vojenské účely. V naší škole byla umístěna vojenská nemocnice. Při bombardování města Znojma na konci války nebyla budova naší školy přímo zasažena, ale tlakem byla rozbita okna a silně poškozena střecha. 18. června 1945 byl ustaven ředitelem školy a také pověřen jejím organizováním LUDVÍK ŽÁK, odborný učitel. Z Kolína se po osvobození vrátil i s rodinou školník Josef Fukal. V době prázdnin pokračovala usilovná práce na opravě školy. Nový šk. r. 1945/1946 byl zahájen 3. září 1945 v šesti třídách s 228 žáky. Ve škole začalo pracovat rodičovské sdružení a žákovská samospráva.

Od 1. září 1952 se stal ředitelem školy JOSEF BEZUNK. Postupně přibývalo žáků a tříd. Ve šk. r. 1954/1955 se vyučovalo ve 14 třídách s 555 žáky, ve šk. r. 1959/1960 bylo v 16 třídách 623 žáků a od 1. září 1961 již 631 žáků v 17 třídách. Od r. 1958 zastával funkci ředitele školy FELIX HAMPAPA. Od tohoto roku byla při škole také zřízena školní jídelna. Naproti tomu školní družina byla již v činnosti od roku 1953. V únoru r. 1960 byla úředně uzavřena se zákazem vyučování zadní budova školy tzv. "stará Otakárka". Generální oprava byla ukončena k 1. 9. 1961. V r. 1967 byly objeveny pod dlažbou vozovky přímo před vchodem do hlavní budovy v hloubce asi 4 m pozůstatky dvou místností zřejmě gotického slohu. Z bezpečnostních důvodů byly vyplněny kamenným štěrkem a zabetonovány.

V r. 1971 převzal správu školy po nemocném řediteli ČESTMÍR ČERNOŠEK, který byl od 1. 9. 1971 ředitelem školy.

Následovaly úpravy školní budovy – původní stará podlaha v učebnách byla opravena a pokryta linoleem. V r. 1973 byla vyměněna stará okna. V zimních měsících 1976/1977 byly vyměněny všechny dveře. Prostředí školy se stalo příjemnějším. Byly přepaženy dvě třídy a v těchto prostorách byly z důvodu nedostatku místa vybudovány kabinety.

Po odchodu ředitele do důchodu se stal od 1. 9. 1977 ředitelem školy FRANTIŠEK ŘÍHA. V této době začala generální oprava elektroinstalace na celé škole, následovala rekonstrukce celého sociálního zařízení. V září 1978 bylo konečně vyřazeno z provozu původní teplovzdušné vytápění staré 85 let. Současně byly prováděny práce na rozvodu práce po celé budově. V lednu 1979 byly zahájeny práce na výstavbě teplovodního ústředního topení. Všechny práce s tímto související byly do léta ukončeny. V červnu 1980 byla celá budova vymalována.

Od 1. 9. 1980 byla naší škole přidělena z důvodu nedostatku místa budova školy na Hradišti, kam dojížděli žáci 3. a 4. třídy. Od podzimu 1980 do února 1981 pracovali ve škole na konečných úpravách natěrači. Učebny a sborovna byly vybaveny novým nábytkem. V průběhu roku 1982 se uskutečnila oprava fasády hlavní budovy, následovala generální oprava schodů zadního traktu školy.

V r. 1986 nastoupil na místo ředitele MILOŠ ONDRÁK.

V následujícím roce bylo započato s rekonstrukcí a následně s výstavbou nového sociálního zařízení v budově národní školy, zrenovovány byly prostory školní družiny.

17. listopad 1989 znamenal pád komunistického režimu, vítr změn se dotkl všech oborů lidské činnosti. Demokratické proudy zasáhly i školství. Prvním polistopadovým ředitelem se stal OLDŘICH DRÁPAL.

Ve funkci byl dvě funkční období – od 1. 9. 1990 do 30. 6. 2000. Značné investice proudily do opravy a udržely školní budovy. Podařily se zajistit opravy okapu a střechy, rekonstrukci sociálního zařízení ve školní družině. Byl získán nový školní pozemek přímo v areálu školy. Velká pozornost byla věnována interiéru školy. V roce 1992 bylo provedeno obložení tělocvičny dřevem, byla i nově vymalována škola. Jaro 2000 bylo významným mezníkem pro další vývoj školy.

Desetileté působení O. Drápala ve funkci ředitele ZŠ bylo zakončeno jeho odchodem do důchodu. Z mnoha kandidátů na funkci ředitele školy zvítězil v konkursním řízení mnohaletý pedagog zdejší školy pan Mgr. VLADIMÍR PAŘÍZEK, který se své funkce ujal od 1. 7. 2000. Zástupkyní ředitele školy se stala od téhož data Mgr. Olga Lišková.

Nastává nejnovější etapa historie ZŠ Václavské náměstí Znojmo.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman